خانه / اعتقادات / اسلام پژوهی / تحقیقی راجع به اعجاز ریاضی قرآن

تحقیقی راجع به اعجاز ریاضی قرآن

تحقیقی راجع به اعجاز ریاضی قرآن

برخی از محققین ، از آیات و کلمات و حروف و حتی ترتیب سوره های قرآن یک نظم ریاضی دقیقی را بدست آورده اند که جای تأمل دارد. البته به نظر بنده نمی توان به گفته های دیگران اطمینان صد درصد داشت بلکه خود ما نیز باید این نظم ریاضی را تجربه کنیم تا ببینیم به چه نتیجه ای می رسیم؟ ظاهرا خیلی از کسانی که اعجاز ریاضی را بیان می کنند خودشان کار شمارش را انجام نداده اند.

ما باید خودمان نیز کار شمارش را انجام دهیم تا در این زمینه مقلد دیگران نباشیم.

راجع به مباحث ریاضی قرآن خود ما شمارش هایی داشته ایم که در اینجا برای شما می آورم. در این شمارش ها به هر حال چیزهایی می بینیم که جالب توجه است. البته باید در این زمینه بیشتر کار کرد تا مطمئن تر شد. بنابراین در ادامه به مواردی از حساب های ریاضی قرآن که خود ما کار شمارش آن را انجام داده ایم اشاره می کنیم. البته ممکن است در شمارش های ما اشتباهی وجود داشته باشد ولی به هر حال سعی بر این بوده که شمارش را با دقت انجام دهیم. به این نکته نیز توجه شود که برخی از روش های شمارش که ما در این جزوه انجام داده ایم ابداع خودمان است ولی برخی دیگر را از مقالات مربوط به اعجاز ریاضی گرفته ایم و برای اطمینان ، خودمان نیز شمرده ایم. پس برخی از موارد ذکر شده در این جزوه ابداع ما نیست بلکه از دیگران است و دوستان برای اینکه بدانند چه کسانی این کارها را انجام داده اند می توانند به مقالات مربوط به اعجاز ریاضی در اینترنت مراجعه کنند.

و اما در ادامه به این موارد اشاره می کنیم :

حساب ریاضی در سوره ق و شوری :

در سوره ق ، حرف ق ۵۷ بار تکرار شده است که مضرب ۱۹ است.

تنها سوره‌ی دیگری که در آن حرف مقطعه‌ی ق وجود دارد سوره شوری است که در آن نیز ۵۷ بار حرف ق بکار رفته است.

اتفاقا در دو سوره‌ی ق و شوری بحث قرآن  نیز مطرح شده است به خصوص سوره ق که با تعبیر قرآن مجید شروع شده است. حال جالب است که تعداد ق در دو سوره‌ی ق و شوری روی هم رفته ۱۱۴ عدد است که به تعداد سوره های قرآن است و خود عدد ۱۱۴ نیز مضرب ۱۹ است.

حال جالب است که اگر در آیه ۱۳ سوره ق بجای اخون لوط ، قوم لوط بکار رفته بود این حساب ریاضی به هم می خورد. جالب است که در هر جای قرآن که از قوم لوط صحبت به میان آمده است با همین عنوان یعنی قوم لوط آمده است و تنها در سوره ق است که این قوم با تعبیر اخوان لوط معرفی شده اند.

نکته‌ی دیگر اینکه واژه‌ی مجید که درابتدای سوره ق بکار رفته است از لحاظ حروف ابجد دارای شماره ۵۷ است. دقت کنید که شماره م در حروف ابجد ، ۴۰ است. شماره‌ی ج ، ۳ است. شماره ی ، ۱۰ است. شماره د ، ۴ است که روی هم رفته ۵۷ می شود.

البته من نمی دانم که حروف ابجد نکته‌ی خاصی دارد یا نه و آیا مورد تأیید خدا هست یا نه ولی فعلا همین که حروف ابجد در واژه‌ی مجید دارای شماره ای است که با تعداد تکرار ق در این سوره یکی می شود جالب توجه است. نکته‌ی جالب دیگر در این باره اینکه حرف قاف در ترتیب حروف ابجد حرف نوزدهمین است و جالب تر اینکه نوزدهین حرف قاف در قرآن نیز در آیه ۱۹ سوره بقره قرار دارد.

نکته‌ی ریاضی دیگر در مورد سوره ق و شوری این است که سوره ق سوره شماره ۵۰ از قرآن است و اگر عدد ۵۰ را با عدد ۴۵ که تعداد آیات این سوره است جمع کنیم عدد ۹۵ بدست می آید. حال جالب است که سوره شوری ، سوره شماره ۴۲ است و تعداد آیات آن ۵۳ عدد است و وقتی ۴۲ با ۵۳ جمع شود عدد ۹۵ بدست می آید که دقیقا مثل حسابی است که در سوره ق بدست آمد.

حساب ریاضی در سوره ص و اعراف و مریم :

وقتی بنده از سوره ق و شوری چنین حسابی در آوردم با خود گفتم خوب است راجع به حرف مقطعه‌ی ص نیز شمارشی داشته باشم.

در سه سوره در قرآن حرف مقطعه‌ی ص وجوددارد که عبارتند از سوره های اعراف ، مریم و ص.

به تعداد تکرار حرف ص در این سه سوره توجه کنید :

حرف ص در سوره اعراف ۹۸ بار تکرار شده است.

در سوره مریم ۲۶ بار تکرار شده است.

در سوره ص ۲۹ بار تکرار شده است.

جمع بین این اعداد ۱۵۳ می شود که مضرب ۱۹ نیست ولی جالب است که در آیه ۶۹ سوره اعراف واژه‌ی بصطه بکار رفته است که بالای صاد ، سین گذاشته شده است که نشان از این دارد که باید بسطه خوانده شود.

اگر صاد در بسطه کم شود شماره‌ی بدست آمده ۱۵۲ می شود که مضرب ۱۹ می باشد.

نکته‌ی جالب دیگر اینکه سوره مریم سوره شماره ۱۹ در قرآن است و سوره ص سوره شماره ۳۸ است و ۳۸ مضرب ۱۹ است.

به هر حال باید راجع به این حساب ها بیشتر تحقیق کرد. اگر باز با ادامه‌ی شمارش به تعداد زیادی از این نوع حساب برسیم می توان به این نتیجه رسید که این حساب و کتاب ها نکته ای دارد و چه بسا دلالت بر اعجاز قرآن می کند.

و اما ما با ادامه به نتایج دیگری نیز رسیدیم و آن اینکه انگار سوره هایی که دارای حرف مقطعه‌ی ص و ق است با یکدیگر نیز مرتبط اند.

به عنوان مثال دو سوره ص و ق از لحاظ معنایی و لفظی شباهت های زیادی به یکدیگر دارند.

بد نیست در اینجا به برخی از این شباهت ها اشاره کنیم :

الف) آیات ۱۲ تا ۱۴ هر دو سوره در حدود ۹۰ درصد از لحاظ معنایی و لفظی به یکدیگر شبیه اند.

ب) در ابتدای هر دو سوره از تعجب مشرکین سخن به میان آمده است.

ج) در هر دو سوره از تخاصم اهل آتش سخن رفته است.

د) ابتدای هر دو سوره با تعابیر شبیهی شروع شده است.

و شباهت های دیگری که خودتان می توانید بیابید.

حال جالب است که تعداد آیات سوره ص ، ۸۸ عدد و تعداد آیات سوره ق ، ۴۵ عدد است و جمع ۸۸ و ۴۵ ، عدد ۱۳۳ را بدست می آید که مضربی از ۱۹ است.

نکته‌ی دیگر اینکه کل صادهای سوره هایی که با حرف مقطعه‌ی ص شروع می شود ۱۵۲ است که قبلا هم بیان شد. کل قاف های سوره هایی که با حرف مقطعه‌ی ق شروع می شود نیز ۱۱۴ است. جمع بین ۱۵۲ و ۱۱۴ عدد ۲۶۶ را بدست می دهد که این عدد نیز مضرب ۱۹ است.

حال سوال این است که آیا بدست آمدن عدد ۱۹ در این حساب و کتاب ها نکته ای دارد یا نه؟

و اما هر چه جلوتر رویم باز ممکن است به نکات دیگری نیز پی ببریم. به عنوان مثال سوره های مریم و شوری هر دو دارای حرف مقطعه‌ی عین هستند. عین در سوره مریم ۱۱۷ بار و در سوره شوری ۹۸ بار بکار رفته است. فاصله‌ی بین ۹۸ تا ۱۱۷ ، دقیقا ۱۹ عدد است.

نمی دانم آیا بدست آمدن عدد ۱۹ در این موارد تصادفی است یا نکته ای دارد؟

به هر حال ممکن است کسی بگوید همین که به روش های مختلف دائما عدد ۱۹ بدست می آید نکته ای دارد. بله ، بدست آمدن عدد ۱۹ همه طبق یک قانون مشخص نیست چرا که یکی با جمع و دیگری با منهی و دیگری با ضرب بدست می آید ولی اینکه به هر حال همه به ۱۹ که عددی رُند هم نیست ختم می شود جالب توجه است.

حتی بنده با حساب و کتاب هایی که کردم نکات دیگری نیز بدست آوردم و آن اینکه دو سوره‌ی ص و ق غیر از عدد ۱۹ می توانند ارتباط های دیگری نیز با هم داشته باشند. با خود گفتم ما که قاف های سوره ق و صادهای سوره ص را حساب کردیم و به این نکته نیز پی بردیم که بین این دو سوره ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. حال بد نیست که قاف های سوره ص و صادهای سوره ق را نیز حساب کنیم. با این حساب به این نتیجه رسیدیم که در سوره ق ، ۱۲ صاد و ۵۷ قاف وجود دارد و در سوره ص نیز ۲۹ صاد و ۷۴ قاف وجود دارد.

حال جالب است که تعداد صادهای سوره ص ۱۷ عدد بیشتر از صادهای سوره ق است و تعداد قاف های سوره ص نیز دقیقا همین تعداد یعنی ۱۷ عدد بیشتر از قاف های سوره ق است. این تعداد مشخص نیز برایم جلب توجه می کرد که این دو سوره که با حروف ص و ق شروع می شوند دارای هماهنگی عددی ظریفی هستند.

به هر حال با این تحقیقات به ذهنم می رسد که نباید بحث اعجاز عددی قرآن را دست کم گرفت. باید بیشتر راجع به آن کار کرد. اگر اعجاز عددی قرآن ثابت شود نتایج بسیار مهمی بر آن مترتب می گردد از جمله :

الف) برای کسانی که راجع به قرآن شک دارند می تواند دلیل بسیار محکمی بر حقانیت این کتاب باشد.

ب) افرادی که قرآن را دست کم می گیرند و آن را کتابی قدیمی معرفی می کنند متوجه خواهند شد که این کتاب ، کتابی با عظمت است و حتی در انتخاب حروف و کلماتش نیز دقت فوق العاده ای بوده است.

ج) عدم تحریف قرآن ثابت می شود.

د) ارتباط سوره ها با یکدیگر ثابت می شود.

به هر حال باید در این زمینه بیشتر کار کرد. در این زمینه البته کارهای زیادی شده است که شما می توانید به سایت های اینترنتی مراجعه کنید. البته نباید به راحتی به گفته های افراد اطمینان کرد بلکه باید خودتان نیز کار شمارش را انجام دهید تا مطمئن شوید. در این زمینه می توانید به سایت alzekr.persianblog.ir مراجعه کنید.

و اما بد نیست به کارهای ریاضی و عددی دیگری که خود ما بر روی قرآن کرده ایم اشاره ای داشته باشیم. این موارد نیز از جمله مواردی است که خود ما کار شمارش را انجام داده ایم :

۱) واژه‌ی شهر به معنای ماه ، ۱۲ بار به صورت مفرد در قرآن بکار رفته است که به تعداد ۱۲ ماه سال می باشد.

۲) واژه‌ی یوم به معنای روز به صورت مفرد و بدون اضافه به اسم دیگر ، ۳۶۵ مرتبه در قران بکار رفته است که متناسب با ۳۶۵ روز سال های شمسی است.

۳) در آیه ۱۲ سوره مائده از ۱۲ نقیب بنی اسرائیل صحبت شده و این آیه دقیقا دارای ۱۲ جمله است. تناسب عدد ۱۲ در این آیه جلب توجه می کند.

۴) در قرآن ۱۷ مورد دستور صریح به گفتن تسبیح به پیامبر اکرم (ص) و مومنین وجود دارد. شاید این ۱۷ دستور ، با ۱۷ رکعت نماز ارتباطی داشته باشد.

۵) آیه ۳۵ سوره نور که از لَا شَرْقِیَّهٍ وَ لَا غَرْبِیَّهٍ صحبت می کند تقریبا و بلکه به نظر می رسد دقیقا در وسط سوره نور واقع شده است و چنین چیزی تطابق لفظ و معنا را به زیبایی می رساند به این صورت که این آیه از معنای  اعتدال و حد وسط بودن صحبت می کند و از لحاظ لفظی نیز در وسط سوره نور واقع شده است. اگر به جایگاه این آیه در سوره نور دقت کنید متوجه می شوید که دقیقا در وسط سوره نور قرار دارد. جالب تر اینکه خود تعبیر لَا شَرْقِیَّهٍ وَ لَا غَرْبِیَّهٍ که دلالت بر حد اعتدال و وسط بودن دارد از لحاظ لفظی در وسط آیه قرار دارد. اگر شما کلمات آیه را بشمارید خواهید دید که تعبیر لَا شَرْقِیَّهٍ وَ لَا غَرْبِیَّهٍ دقیقا در وسط آیه قرار دارد. به هر ترتیب قانون تطابق لفظ و معنا که یکی از قوانین فصاحت و بلاغت است در این آیه به خوبی به نمایش گذاشته شده است. این قانون می گوید بهترین کلام ، کلامی است که در آن معنا و لفظ با هم تطابق داشته باشند مثلا اگر معنا راجع به اعتدال است از الفاظی استفاده شود که آن الفاظ نیز ، خود معتدل باشند.

در اینجا به آماری اشاره کنیم که اگر چه ملاک اصلی نیست ولی به هر حال قابل توجه است و آن اینکه سوره نور در قرآن های عثمان طه ، ۱۳۵ خط است و آیه ۳۵ سوره نور در خط ۶۵ تا ۶۹ قرار دارد که دقیقا وسط سوره نور می باشد و تعبیر لَا شَرْقِیَّهٍ وَ لَا غَرْبِیَّهٍ در وسط خط ۶۷ قرار دارد که دقیقا وسط سوره محسوب می شود چون وسط ۱۳۵ می شود ۵/۶۷ ، و آن جایگاهی که تعبیر لَا شَرْقِیَّهٍ وَ لَا غَرْبِیَّهٍ قرار دارد در خط ۵/۶۷ می باشد.

البته طبیعتا این آمار طبق نوع نوشتار قرآن متفاوت است ولی به هر حال با توجه به اینکه عثمان طه ، قرآن را با نظم نوشته است می توان به عنوان یک استحسان و نکته‌ی جالب به این آمار نگاه کرد نه اینکه حتما مطلبی صد درصد ، علمی باشد.

۶) تعداد نونی که در سوره قلم خوانده می شود نیز مضرب ۱۹ می باشد. دقت کنید که نون از جمله حروفی است که بر خلاف قاف ، در خواندنش دو مرتبه ، حرف نون تلفظ می شود و اگر در سوره قلم ، این دو مرتبه محاسبه شود و همچنین نون در بسم الله الرحمن الرحیم نیز شمرده شود عدد بدست آمده ۱۳۳ می شود که مضرب ۱۹ می باشد.

حال جالب است بدانید که در کل قرآن ۱۳۳ آیه وجود دارد که با حرف نون ختم می شود.

۷) با خواندن یا شنیدن آیه ۷ سوره حجر این سوال برایم پیش مى آمد که چرا در این آیه از واژه‏ى (لَوما) استفاده شده است در حالى که در قرآن همیشه از (لَولا) استفاده شده و تنها در آیه ۷ سوره حجر است که از (لَوما) استفاده شده است در حالى که (لَولا) و (لَوما) هم معنا هستند.

بعد از مدتى مطلبى به ذهنم رسید که اتفاقا نتیجه‏ى جالبى براى من داشت و آن این بود که سوره‏ى حجر با حروف مقطعه‏ى (الر) شروع مى شود که یکى از این حروف لام است. حال اگر شما لام‏هاى سوره حجر را بشمارید متوجه مى شوید که تعداد لام‏هاى این سوره ۳۲۳ عدد است که اتفاقا این عدد مضرب ۱۹ است. حال اگر بجاى (لَوما) از (لَولا) استفاده شده بود یک لام اضافه مى شد و نظم ریاضى این سوره به هم مى ریخت. در واقع در سوره حجر ، نکته ای ریاضی مثل قاف در سوره ق وجود دارد.

۸) سوره عنکبوت دارای حرف مقطعه‌ی (الم) است. تعداد الف در این سوره البته در صورتی که بسم الله الرحمن الرحیم محاسبه نشود ۷۹۸ عدد است که مضرب ۱۹ می باشد. و اما دو حرف مقطعه‌ی دیگر هر دو یک عدد از عددی که مضرب ۱۹ باشد کم دارند. توضیح اینکه تعداد لام در سوره عنکبوت ۵۵۰ عدد است و ۵۵۱ ، مضرب ۱۹ است. تعداد میم در سوره عنکبوت ۳۴۱ عدد است و ۳۴۲ ، مضرب ۱۹ است. شباهت تعداد لام و میم که هر دو یک عدد تا مضرب ۱۹ فاصله دارند جالب توجه است. به نظر من این کمبود لام و میم که هریک یک عدد کم دارند نکته‌ای دارد و می توان راجع به آن فکر کرد. البته همین که اعداد به گونه ای در می آیند که همگی با ۱۹ مرتبط است جالب و قابل توجه است.

۹) معمولا وقتی آیه ۲۹ سوره هود را مى خواندم این سوال برایم پیش مى آمد که چرا در این آیه در تعبیر وَ یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مَالاً بر خلاف آیات دیگر قرآن از واژه‏ى اجر استفاده نشده است. این سوال در ذهنم بود تا اینکه وقتى به حروف مقطعه‏ى ابتداى سوره هود توجه کردم که در آن راء وجود دارد و در کلمه‏ى اجر هم راء وجود دارد گفتم شاید مثل موارد قبلى اگر از واژه‏ى اجر استفاده مى شد یک راء اضافه مى شد و در نتیجه نظم ریاضى این سوره به هم مى ریخت. به همین خاطر تعداد راء در سوره هود را بررسى کردم و مشاهده کردم که در این سوره ۳۲۳ راء وجود دارد و البته در این شمارش بسم الله الرحمن الرحیم محاسبه نمى شود و ۳۲۳ مضرب ۱۹ است چرا که ۱۹ ضرب در ۱۷ عدد ۳۲۳ را نتیجه می دهد و برایم جالب بود که باز تعداد حروف مقطعه با عدد ۱۹ مرتبط شد. بعد از این محاسبه در ترجمه‏ى آقاى طاهرى قزوینى نیز مشاهده کردم که ذیل آیه ۲۹ سوره هود در پاورقى چنین آورده بود :

مضمون این عبارت علاوه بر این مورد، ده بار دیگر نیز در سایر آیات قرآن تکرار شده و همه جا کلمه «اجر» به کار رفته، بجز این مورد که استثنائاً از کلمه «مال» استفاده شده است. رشاد خلیفه گفته است علتش این است که اگر در اینجا هم مثل سایر موارد کلمه «اجر» به کار رفته بود، نظم آمارى حرف «راء» که در زیرنویس آیه ۱ سوره هود (همین سوره) به آن اشاره کرده‏ایم، بر هم مى‏خورد.(پاورقى آقاى طاهرى قزوینى)

۱۰) سوره آل عمران با حرف مقطعه‌ی (الم) شروع می شود. تعداد میم در این سوره ۱۲۴۶ است که این عدد مضرب ۷ است. جالب است که در آیه ۹۶ این سوره بجای واژه‌ی (مکه) از واژه‌ی (بکه) استفاده شده است. اگر (مکه) بکار می رفت یک میم اضافه می شد و دیگر تعداد میم ها مضرب ۷ نبود. نکته‌ی جالب دیگر اینکه در آیه ۷ همین سوره آل عمران از بحث محکمات و متشابهات صحبت شده است که یکی از کلیدی ترین مباحث این سوره و بلکه کل قرآن است. اینکه این بحث در آیه ۷ آمده است و واژه های محکم و متشابه نیز دارای (میم) است جالب است.

و اما تعداد لام ها در سوره آل عمران ۱۸۸۸ عدد است که مضرب عدد ۸ می باشد.

۱۱) آیه ۱۴۱سوره انعام دارای ۱۴۱ حرف است. و اما آیه ۹۹ سوره انعام که شباهت زیادی با آیه ۱۴۱ دارد ، ۱۸۴ حرف دارد. حال وقتی ۱۸۴ را منهای ۱۴۱ کنیم عدد ۴۳ بدست می آید و از آیه ۹۹ تا ۱۴۱، ۴۳ آیه وجود دارد یعنی وقتی از ۹۹ تا ۱۴۱ بشماریم ۴۳ عدد شمرده ایم. به هر حال بدست آمدن این اعداد قابل توجه است.

۱۲) سوره اعراف هفتمین سوره قرآن است و دارای حروف مقطعه‌ی المص است. تعداد لام در این سوره ۱۵۲۶ عدد است که مضرب ۷ می باشد. تعداد صاد در این سوره ۹۸ عدد است که آن نیز مضرب عدد ۷ است. تعداد میم در این سوره ۱۱۶۱ عدد است که اگر چه مضرب ۷ نیست ولی یک عدد از مضرب ۷ کم دارد چرا که عدد ۱۱۶۲ ، مضرب ۷ است و شاید این یک عدد نیز نکته ای داشته باشد. و اما تعداد الف را چون نرم افزار من الف را طبق متن قرآن دقیق حساب نمی کند نتوانستم محاسبه کنم. نکته‌ی جالب دیگر اینکه آیات ۲۰۳ و ۲۰۴ سوره اعراف که پیرامون بحث قرآن است نیز با ۷ ارتباط دارد به این صورت که ۲۰۳ ، مضرب ۷ است و در آیه ۲۰۴ نیز ۴۲ حرف وجود دارد و ۴۲ نیز مضرب ۷ است. تشابه اعداد بکار رفته در ۲۰۴ و ۴۲ نیز جالب است.

۱۳) هریک از کلمات اسم و الله و رحمان و رحیم که در بسم الله الرحمان الرحیم بکار رفته است تعداد تکرارشان در کل قرآن مضرب ۱۹ می باشد.

۱۴) آیه ۸۸ سوره اسراء راجع به اعجاز قرآن است و می گوید اگر جن و انس جمع شوند نمی توانند مثل قرآن را بیاورند. این آیه ۷۶ حرف دارد و ۷۶ ، مضرب ۱۹ است. تعداد کلمات این آیه بدون احتساب واو نیز ۱۹ عدد است. علاوه بر این ، از حروف الفبا ، ۱۹ حرف در این آیه بکار رفته است.

حال اگر ۷۶ که تعداد حروف این آیه است را با ۱۹ که تعداد کلمات این آیه است جمع کنیم و نتیجه را با ۱۹ که تعداد حروف الفبای بکار رفته در این آیه است جمع کنیم عدد ۱۱۴ بدست می آید که اولا تعداد سوره های قرآن است و ثانیا مضرب ۱۹ می باشد.

۱۵) قرآن ۱۱۴ سوره دارد که مضرب ۱۹ است و اگر چه در سوره توبه ، بسم الله الرحمان الرحیم بکار نرفته ولی باز تعداد بسم الله الرحمان الرحیم در قرآن ۱۱۴ عدد است چون در سوره نمل ، دو مرتبه این تعبیر بکار رفته است.

حال جالب است که بین حذف بسم الله الرحمان الرحیم درسوره توبه تا سوره نمل ، ۱۹ سوره فاصله است. یعنی تعداد سوره های توبه تا نمل ، ۱۹ عدد است.

باز جالب است که مجموع شماره‌ی ردیف سوره ها از ۹(شماره ردیف سوره توبه) تا ۲۷(شماره ردیف سوره نمل) ، عدد ۳۴۲ می شود که این عدد مضرب ۱۹ می باشد.

۱۶) سوره علق ۱۹ آیه دارد و از آخر قرآن نوزدهمین سوره است.

۱۷) کل حروف مقطعه ، ۱۴ حرف است. علاوه بر این حروف مقطعه دارای ۱۴ شکل است و این حروف مقطعه در ۲۹ سوره بکار رفته است. حال اگر این اعداد با یکدیگر جمع شوند یعنی ۱۴ + ۱۴ + ۲۹ شود عدد ۵۷ بدست می آید که مضرب ۱۹ است.

۱۸) مجموع شماره‌ی ردیف سوره هایی که حروف مقطعه در آن است ۸۲۲ می شود. حال اگر ۸۲۲ با عدد ۱۴ که تعداد حروف مقطعه است جمع گردد عدد ۸۳۶ بدست می آید که مضرب ۱۹ است.

۱۹) سوره بقره اولین سوره ای است که در آن حروف مقطعه بکار رفته است. سوره قلم نیز آخرین سوره ای است که در آن حروف مقطعه بکار رفته است. بین این دو سوره ۳۸ سوره وجود دارد که حروف مقطعه ندارد و عدد ۳۸ ، مضرب ۱۹ است.

۲۰) این مورد را سعی کنید خودتان دقیق امتحان کنید :

شماره‌ی ردیف هر سوره را با تعداد آیات آن سوره جمع کنید و ببینید چه عددی بدست می آید. مثلا وقتی عدد ردیف سوره حمد که ۱ است را در تعداد آیات سوره حمد که ۷ است جمع کنید عدد ۸ بدست می آید. همچنین وقتی عدد ۲ که ردیف سوره بقره است را با عدد ۲۸۶ که عدد تعداد آیات سوره بقره است جمع کنید عدد ۲۸۸ بدست می آید.

حال وقتی با همه‌ی این سوره ها چنین کنید حساب های جالبی بدست می آید مثل اینکه اعدادی که با این حساب ، بدست می آید نشان می دهد که ۵۷ عدد فرد است و ۵۷ عدد زوج و ۵۷ ، مضرب ۱۹ است.

حال وقتی اعداد زوج را با هم جمع کنیم عدد ۶۲۳۶ بدست می آید که تعداد آیات قرآن است و وقتی اعداد فرد را با هم جمع کنیم عدد ۶۵۵۵ بدست می آید که این عدد نیز حاصل جمع ردیف ۱۱۴ سوره قرآن است و علاوه بر این ، مضرب ۱۹ نیز می باشد.

نکته‌ی جالب دیگر این است که اگر هریک از ارقام عددهای ۶۲۳۶ و ۶۵۵۵ را جداگانه با هم جمع کنیم (۶+۳+۲+۶+۵+۵+۵+۶) عدد ۳۸ بدست می آید که مضرب ۱۹ است.

۲۱) تعداد سوره هایی که تعداد آیاتش زوج است ۶۰ عدد است. از این ۶۰ سوره ، ۳۰ موردش عدد ردیف سوره اش فرد است و ۳۰ موردش ، عدد ردیف سوره ، زوج است.

 و اما تعداد سوره هایی که تعداد آیاتش فرد است ، ۵۴ عدد است و از این ۵۴ سوره ، ۲۷ موردش عدد ردیف سوره اش زوج است و ۲۷ موردش ، عدد ردیف سوره فرد است.

با این حساب می فهمیم که حتی اگر جای سوره ها عوض شود این حساب ها به هم می خورد. به طور کلی اگر اعجاز ریاضی به این صورت ثابت شود می فهمیم که ترتیب آیات و سوره ها و کلمات قرآن ، دقیقِ دقیق است و نظم سوره ها نیز الهی است. همچنین در صورتی که این بحث ثابت شود عدم تحریف قرآن نیز ثابت خواهد شد. به هر حال نباید قرآن را دست کم گرفت. قرآن با توجه به بحث ریاضی ، فوق العاده دقیق است. پس به نظر می رسد که جمع آوری قرآن نیز الهی بوده است نه آن طور که برخی می گویند بعد از پیامبر توسط عده ای که معصوم نیستند جمع آوری شده است که احتمال خطا در آن برود.

۲۲) آخرین سوره قرآن یعنی سوره شماره ۱۱۴ ، سوره ناس است که ۶ آیه دارد. حال جالب است که ۱۱۴ اگر تقسیم بر ۶ شود عدد ۱۹ بدست می آید.

۲۳) سوره نصر که سوره شماره ۱۱۰ است ، ۱۹ کلمه دارد و آیه اول آن ۱۹ حرف دارد.

۲۴) در این مورد به بحث ریاضی در سوره های حوامیم می پردازیم یعنی سوره هایی که با حرف مقطعه‌ی حم شروع شده اند.

به جدول زیر توجه کنید :

شماره ردیف سوره نام سوره تعداد ح تعداد م
۴۰ غافر ۶۴ ۳۸۰
۴۱ فصلت ۴۸ ۲۷۶
۴۲ شوری ۵۳ ۳۰۰
۴۳ زخرف ۴۴ ۳۲۴
۴۴ دخان ۱۶ ۱۵۰
۴۵ جاثیه ۳۱ ۲۰۰
۴۶ احقاف ۳۶ ۲۲۵

جالب است که جمع کل اعداد آورده شده یعنی حاصل جمع کل حاء و میم در کل این سوره ها ۲۱۴۷ می باشد که مضرب ۱۹ است چرا که اگر ۲۱۴۷ بر ۱۹ تقسیم شود عدد ۱۱۳ بدست می آید. البته در این شمارش بسم الله الرحمن الرحیم ها در مجموع این سوره ها به شمارش می آید.

حال جالب است که اگر عددهایی که در جدول فوق آمد رقم هایش به طور جداگانه با هم جمع شوند نیز عدد ۱۱۳ بدست می آید به این صورت :

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+…….

و اما سه سوره‌ی اول در جدول فوق را نیز اگر کل اعدادش را با هم جمع کنیم عدد ۱۱۲۱ بدست می آید که آن نیز مضرب ۱۹ است چرا که عدد ۱۱۲۱ اگر تقسیم بر ۱۹ شود عدد ۵۹ بدست می آید.

حال جالب است که اگر عددهایی که در جدول فوق در مورد سه سوره اول آمده است ، رقم هایش به طور جداگانه با هم جمع شوند نیز عدد ۵۹ بدست می آید.

همین حساب در مورد ۴ سوره آخر نیز به همین صورت بدست می آید.

همین حساب نسبت به سوره های شماره ۴۱ تا ۴۳ نیز بدست می آید.

همین حساب نسبت به سوره های ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۰ نیز بدست می آید.

۲۵) طاء در عبارت (طه) در سوره طه طاء وسط قرآن است و قبل از آن ۶۳۶ طاء وجود دارد و بعد از آن نیز ۶۳۶ طاء وجود دارد. و اما کل طاء در قرآن ۱۲۷۳ عدد است که مضرب ۱۹ می باشد.

۲۶) بحث آیه آخر سوره طه راجع به راه معتدل است و در این آیه برای اشاره به راه معتدل از واژه‌ی صراط استفاده شده است. حال جالب است که قبل و بعد از این آیه به یک اندازه آیه هست که در آن طاء وجود دارد یعنی قبل از این آیه ۵۳۱ آیه وجود دارد که در آن طاء وجود دارد و بعد از این آیه نیز ۵۳۱ آیه وجود دارد که در آن طاء وجود دارد. حال جالب است که بحث آیه در مورد راه معتدل و مساوی است و این اعتدال و برابری و تساوی دقیقا در تعداد آیات قبل و بعد از این آیه مشاهده می شود به گونه ای که آیات قبل و بعد از این آیه که در آنها طاء آمده باشد کاملا مساوی می باشند. در واقع تطابق لفظ و معنا در این آیه به زیبایی دیده می شود.

 و اما عدد ۵۳۱ اگر با عدد ۱ جمع شود تا خود آیه‌ی آخر سوره طه نیز به شمارش اضافه شود عدد ۵۳۲ بدست می آید که مضرب ۱۹ می باشد.

۲۷) تعداد آیاتی که با طاء شروع یا ختم می شوند مضرب ۱۹ است.

۲۸) سوره مدثر سوره شماره ۷۴ است. در این سوره به خصوص به عدد ۱۹ اشاره شده است. حال جالب است که آیه‌ی اول این سوره اگر از آخر قرآن شمرده شود آیه ۷۴۱ می باشد و ۷۴۱ ، مضرب ۱۹ می باشد. حال اگر ۷۴ که شماره ردیف سوره است را در کنار عدد ۱ که شماره آیه‌ی اول است قرار دهیم نیز عدد ۷۴۱ بدست می آید.

۲۹) حروف (عسق) در آیه دوم سوره شوری آمده است. حال جالب است که در کل قرآن ۱۹ آیه داریم که آیه‌ی دوم سوره است و در آن هر سه حرف عین و سین و قاف آمده است. با توجه به این مطلب می توان یک نکته را فهمید و آن اینکه گاهی اوقات با خواندن آیات قرآن این سوال پیش می آید که چرا فلان کلمه در فلان مکان آمده است در حالی که بهتر بود در جای دیگر بیاید. با توجه به این نکات ریاضی می فهمیم که مکان قرار گرفتن کلمات و واژه ها در قرآن نیز بی دلیل و بی حکمت نیست.

و اما آخرین سوره ای که در آیه دومش هر سه حرف عین و سین و قاف آمده است سوره قلم است که تعداد آیاتش ۱۹ عدد می باشد.

همچنین ۱۹ عدد آیه شماره ۱۹ داریم که در آن ، سه حرف عین و سین و قاف آمده است.

همچنین ۱۹ عدد آیه اول هر سوره داریم که در آن ، این سه حرف آمده است.

همچنین در خود سوره شوری ۱۹ آیه وجود دارد که هر سه حرف عین و سین و قاف در آن آمده است.

نکته‌ی دیگر اینکه از آیه دوم سوره شوری که با عین شروع می شود تا آیه ۳۰ سوره مدثر که با ۱۹ ارتباط دارد دقیقا ۱۹ آیه وجود دارد که با عین شروع می شود.

۳۰) واژه‏ى سدر در هر جاى قرآن که آمده است یا در آیه شماره ۱۶ است و یا در آیه اى است که شماره اش با ۱۴ مرتبط است. توجه شود که این واژه در این آیات آمده است :

سبأ-۱۶ ، نجم-۱۴ ، نجم-۱۶ ، واقعه-۲۸(توجه شود که ۲۸ ، مضرب ۱۴ است)

خود آیه ۱۴ سوره نجم نیز ۱۴ حرف دارد.

همچنین واژه‌ی المنتهی نیز یک بار در آیه ۱۴ سوره نجم آمده است و بار دیگر در آیه ۴۲ همین سوره آمده است و ۴۲ نیز مضرب ۱۴ است.

۳۱) سوره بینه سوره ۹۸ قرآن است و وقتی از آیات بعد از این سوره تا آخر قرآن بشماریم ۹۸ آیه وجود دارد. علاوه بر این وقتی عدد ۹۸ که شماره ردیف این سوره است را در کنار ۸ که شماره تعداد آیات این سوره است قرار دهیم عدد ۹۸۸ بدست می آید که مضرب ۱۹ است.

۳۲) آیات ۴۱ و ۴۲ سوره فصلت راجع به این است که قرآن کتابى شکست ناپذیر است و باطل از هیچ طریقى به آن راه ندارد. حال جالب است که حروفى که این مطلب را مى رساند ۵۷ حرف است که مضرب ۱۹ مى باشد. یعنى از جمله‏ى وَ إِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ(۴۱) تا پایان آیه ۴۲ ، ۵۷ حرف وجود دارد. حال اگر عدد ۱۹ دلالت بر شکست ناپذیرى قرآن داشته باشد اینکه حروف جملات مورد بحث نیز مضرب ۱۹ مى شود جالب توجه است.

۳۳) در آیه ۴۶ سوره نجم ، به نطفه‌ی انسان اشاره شده است. حال با توجه به اینکه نطفه‌ی انسان دارای ۴۶ کروموزوم است برخی خواسته اند بگویند که در قرآن تعداد کروموزوم ها ، کد گذاری شده است. این افراد مثال های دیگری نیز آورده اند. مثلا گفته اند زنبور ۱۶ کروموزوم دارد و سوره نحل سوره شماره ۱۶ است. همچنین الاغ دارای ۶۲ کروموزوم است که ۳۱ عدد مونث و ۳۱ عدد مذکر می باشد و در سوره ۳۱ یعنی لقمان و در سوره ۶۲ یعنی جمعه به الاغ اشاره شده است. می توانید مقالاتی که در این زمینه در اینترنت موجود است را جستجو کنید. به هر حال از قرآن بعید نیست که چنین نکاتی داشته باشد و اگر تعداد این حساب ها زیاد باشد می توان بر روی آنها حساب کرد.

به هر حال اگر این موارد به حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ مورد برسد می توان گفت که قطعا قرآن از این لحاظ نیز معجزه است اگر چه همین موارد محدودش نیز برای انسان جالب است.

البته در این زمینه خیلی زیاد کار شده است و شما با جستجو در اینترنت می توانید از مقاله های مختلفی که در این باره نوشته شده است استفاده کنید. همچنین کتاب هایی نیز در این باره نوشته شده است که برای نمونه می توانید به کتاب (پرتوی از شگفتی های عددی قرآن) از آقایان مهندس جعفر شاهرودی و محمد تقی واحدیان مراجعه کنید. برخی از مواردی که در این کتاب به عنوان اعجاز ریاضی بیان شده است توسط خود ما شمرده شده و حساب ها درست در آمده است. همچنین در این زمینه می توانید به کتاب (درآمدی بر نظریه‌ی اعجاز عددی و ریاضی قرآن) اثر آقای مجتبی نوروزی مراجعه کنید.

در بحث اعجاز ریاضی به این نکته نیز باید توجه شود که ما نباید به دنبال این باشیم که حساب ها هر جور که شده درست در بیاید. گفته شده که برخی افراد برای درست در آمدن حساب ها بدون مبنا ، کارهایی می کنند که حساب درست در بیاید. این کارها درست نیست. البته به نظر می رسد همین که در بسیاری از موارد حساب ها درست در بیاید خیلی مهم است. به هر حال ما از حقایق اعجاز ریاضی آگاه نیستیم. چه بسا در هر جایی حساب ریاضی به سبک خاصی باشد نه آن سبکی که در ذهن ماست. پس ما باید آن سبک را کشف کنیم. باید توجه داشت همین که با سبک های مختلف عدد ۱۹ بدست آید خودش قابل تأمل است. ممکن است در جایی محاسبه طبق نوشتار باشد و در جای دیگر طبق گفتار ولی اگر با این حال همه به صورت یک نظم خاص باشد باز جالب توجه است. در برخی از مواردی که آورده شد بسم الله الرحمن الرحیم جزو حساب آمده و در برخی موارد نیامده است ولی به هر حال خود این مطلب نیز شاید نکته ای داشته باشد. همین که همه به یک نظم ریاضی منظم می رسد آیا قابل تأمل نیست؟

و اما بد نیست در اینجا به خاطره ای اشاره کنم. زمانی که در مورد اعجاز ریاضی کار می کردم یکی از دوستان شماره تلفنی به من داد و گفت این شماره ، شماره‌ی شخصی است که بر روی اعجاز ریاضی کار کرده است و شما می توانی برای تحقیقاتت با ایشان نیز صحبت کنی. من با ایشان تماس گرفتم و با او صحبت کردم. ایشان کارهای ریاضی ای که بر روی قرآن انجام داده است را به صورت تابلو در خانه‌ی ریاضیات اصفهان قرار داده است که دوستان می توانند به خانه‌ی ریاضیات بروند و کارهای ایشان را ببینند. نکته‌ی جالب توجه این بود که وقتی تلفن من با ایشان تمام شد حدود ۵ یا ۱۰ دقیقه بعد ایشان با من تماس گرفتند و گفتند شماره‌ی تلفن شما را با علم جفر حساب کردم و ۱۹ درآمد. اینکه شماره‌ی تلفن ما نیز ۱۹ درآمد برایم جالب بود.

و اما در بحث اعجاز ریاضی قرآن خوب است به این نکته نیز اشاره کنم که بنده مطالب و کتاب هایی نیز در این باره خوانده ام که علمی نیست و نمی توان بر روی آن حساب کرد. برخی نویسندگان به نظر قصدشان این بوده که به نحوی حساب هایی جور کنند و به خواننده ارائه دهند و یا اینکه تنها به صرف شنیدن مطالبی را نقل کرده اند بدون اینکه خودشان این حساب ها را انجام دهند. به هر حال در بحث اعجاز ریاضی باید دقت کرد و کار را به صورت کاملا علمی پیش برد.

در آخر به این نکته اشاره کنم که امروزه می گویند عالَم بر روی ریاضی می چرخد و خلاصه اینکه علم ریاضی را بسیار مهم می دانند. حال چه بسا بتوان گفت همچنانکه کتاب تکوین با قواعد ریاضی می چرخد کتاب تشریع نیز همین گونه است و قرآن نیز با توجه به حساب های ریاضی تنظیم شده است.

توجه شود که اعجاز ریاضی از جمله اعجازهای قرآن است که برای هر کسی با هر زبانی قابل درک است. حتی یک چینی زبان نیز می تواند آن را امتحان کند و به آن پی ببرد. بنابراین اگر کسی خودش به اعجاز متنی و بیانی قرآن به خاطر اینکه به زبان عربی است پی نبرد می تواند به اعجاز ریاضی قرآن پی ببرد چون قواعد ریاضی برای هر کسی ملموس و ثابت می باشد.

اعجاز قرآن منحصر به یک بُعد نیست بلکه می تواند دارای ابعاد وسیعی باشد. آنچه در این جزوه می خوانید بحثی مختصر راجع به اعجاز ریاضی قرآن است که دلالت دارد قرآن کتابی فوق العاده دقیق و منظم است و حرف به حرف آن نظمی دقیق دارد. امیداریم که بتوانیم با کشف ابعاد مختلف اعجاز قرآن هر چه بیشتر با این کتاب آسمانی آشنا شویم.

همچنین ببینید

شادی و غم از دیدگاه قرآن

 شادی و غم از دیدگاه قرآن  مقدمه : در ایام نوروز سال ۱۳۹۵ به ذهنم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *