بلد

تفسیر سوره های بلد و توحید و تکویر

تفسیر سوره بلد نکته ۱ : در تفسیر سوره های جزء سی ام دو مطلب حتما باید مورد توجه قرار گیرد : الف) معنای دقیق عبارت ب) ربط بین آیات با توجه به کوتاهی آیات ، باید دقیقا تأمل شود که چه ارتباطی بین آیات برقرار است و جالب است که مفسرین معمولا ربط دقیق بین آیات را بیان نکرده …

ادامه نوشته »